خطا
 • Incorrect key file for table '/tmp/#sql_b89_2.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM rtgpf_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM rtgpf_content AS a LEFT JOIN rtgpf_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN rtgpf_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN rtgpf_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN rtgpf_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN rtgpf_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM rtgpf_categories AS cat JOIN rtgpf_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN rtgpf_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-18 01:52:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-18 01:52:10') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Incorrect key file for table '/tmp/#sql_b89_2.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM rtgpf_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM rtgpf_content AS a LEFT JOIN rtgpf_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN rtgpf_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN rtgpf_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN rtgpf_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN rtgpf_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM rtgpf_categories AS cat JOIN rtgpf_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN rtgpf_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-18 01:52:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-11-18 01:52:10') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC
 • بانك پرسشنامه های علمی_پژوهشی

  فرصتی بي نظير براي صرفه جويي در وقت و هزینه.

   متناسب با نیازهای تمامي دانشجويان - در تمامي رشته هاي تحصيلي

 • بانك پرسشنامه های علمی_پژوهشی

  فرصتی بي نظير براي صرفه جويي در وقت و هزینه.

   متناسب با نیازهای تمامي دانشجويان - در تمامي رشته هاي تحصيلي

جست و جو

درگاه کاربری

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 


 

محبوب ترین محصولات از ابتدا