پرسشنامة كيفيت زندگي بیماران نارسایی قلبی مينه سوتا

پرسشنامةكيفيت زندگي بیماران نارسایی قلبی مينه سوتا

سازنده و سال ساخت: توماس رکتور 1984

سوالات: 21 سوال، با 3 بعد:1-جسمی و عملکرد فيزيكي، 2-روحی، رواني و عاطفی  و 3- اجتماعی اقتصادی.

با ذکر شماره سوالات هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل:  word

پرسشنامة کوتاه ادراک بیماری بردبنت

پرسشنامةکوتاه ادراک بیماری بردبنت

سازنده و سال ساخت: بردبنت، پتریه و همکاران 2006

سوالات: 9 سوالی.

هدف: ارزیابی تجسم عاطفی و شناختی بیماری.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 10 درجه ای.

ساختار فایل:  word  


پرسشنامة درك و نگرش پرستاران از درد و کنترل درد

پرسشنامة درك و نگرش پرستاران از درد و کنترل درد

سازنده و سال ساخت: استاجی و همکاران 1386

سوالات: 19 سوال. شامل 2 خرده مقیاس: درک پرستار از درد و نگرش کنترل درد.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 3 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامة جو ایمنی پرستاران- نسخه ایرانی

پرسشنامةجو ایمنی پرستاران- نسخه ایرانی

سازنده و سال ساخت: هنرجو، سرسنگی و همکاران 1393

سوالات: 22 سوال، با 6 بعد:فرسودگی تجمّعی، آموزش پرستاری، ارتباط با پزشکان، ارتباط بین پرستاران، نگرش سوپروايزرها و

گزارش دهی خطاها و اشتباهات.

با ذکر شماره سوالات هر بعد.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامة چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-25)

پرسشنامة چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-25)

سازنده و سال ساخت:نجاریان - 1380

سوالات: 25 سوال. شامل 9 بعد: شکایات جسمانی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و ...

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

نسخه کوتاه SCL-90-R

جست و جو

درگاه کاربری