پرسشنامة هوش های چندگانه در کلاس های درس توماس آرمسترانگ

پرسشنامة هوش های چندگانه در کلاس های درس توماس آرمسترانگ

سازنده و سال ساخت:توماس آرمسترانگ -  1999

ترجمه: صفری - 1383

سوالات: 80 سوال با 8 مولفه:زباني-كلامي، منطقي-رياضي، ديداري-فضايي و ...

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر مولفه.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

Multiple Intelligences in the Classroom

پرسشنامة تعامل معلم و دانش آموز (QTI)

پرسشنامة تعامل معلم و دانش آموز(QTI)

سازنده و سال ساخت:وبلز، كريتون، لوي و هوي مايرز -  1993

هدف: ارزیابی و ارايه تصويري از ادراك دانش آموزان از رفتارهاي معلم در كلاس.

سوالات: 48 سوال شامل 8 بعد:رهبری، درک و فهم، عدم اطمینان، سرزنش کردن، مسئولیت و آزادی، عدم رضایت، رفتار سختگیرانه و کمک و یاری.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

Questionnaire on Teacher Interaction

پرسشنامة جهت گیری هدف الیوت و موراياما

پرسشنامة جهت گیری هدف الیوت و موراياما یا پرسشنامة اصلاح شدة هدف پيشرفت(AGQ-R)

سازنده و سال ساخت: الیوت و موراياما 2008

سوالات: 12 سوال. دارای 4 جهت گیری: تسلط-گرايش، تسلط-اجتناب، عملكرد-گرايش و عملكرد-اجتناب.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 7 درجه ای.

ساختار فایل: word

achievement goal questionnaire-r

پرسشنامة انگیزه کاری معلمان آقا جری

پرسشنامة انگیزه کاری معلمان

سازنده و سال ساخت:آقا جری -  1375

سوالات: 20سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامة جهت گیری هدف میدگلی و همکاران

پرسشنامة جهت گیری هدف میدگلی و همکاران

سازنده و سال ساخت: میدگلی و همکاران 1998

سوالات: 18 سوال. دارای 3 جهت گیری: تبحری، رویکردی و اجتنابی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر جهت گیری.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 7 درجه ای.

ساختار فایل: word

achievement goal

جست و جو

درگاه کاربری

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 


 

محبوب ترین محصولات از ابتدا