پرسشنامة سازگاری دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی

پرسشنامة سازگاری دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی

سازنده و سال ساخت:سینها و سینگ - 1993

سوالات: 55 سوال. دارای 3 خرده مقیاس: آموزشی، عاطفی و اجتماعی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری به صورت دوگزینه ای: بلی و خیر.

ساختار فایل: word

پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامهسازگاری بل

سازنده و سال ساخت: بل - 1961

سوالات: 160سوال. دارای 5خرده مقیاس:سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی- شغلی.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 3 درجه ای.

ساختار فایل: word

Bell Adjustment Inventory (BAI)

پرسشنامه بلوغ اجتماعی واینلند

پرسشنامه بلوغ اجتماعی واینلند

سازنده و سال ساخت: دال - 1953

هدف: بررسی بلوغ اجتماعی(از سن ۱تا ۲۵سال به بالا).

سوالات: 117سوال. دارای 8 خرده مقیاس:خودیاری عمومی، خود یاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود فرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، جابجایی و اجتماعی شدن.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

ساختار فایل: word

پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو

پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو

سازنده: نالینی رائو

مترجم: دکتر ابوالفضل کرمی

سوالات: 90 سوال. دارای 3 زیر مقیاس اصلی و 9 مقیاس فرعی: کفایت شخصی(جهت گیری شغلی خود رهبری توانایی تحمل فشار روانی) کفایت فردی (ارتباط اعتماد معقول همکاری) کفایت اجتماعی (تعهد اجتماعی تحمل اجتماعی آمادگی برای تغییر).

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس و ذکر سوالات معکوس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر- فرم معلم

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر- فرم معلم

سازنده و سال ساخت: مایکلراتر - 1967

هدف : بررسی اختلالات رفتاری کودکان سن مدرسه.

سوالات: 30 سوال. دارای 5 خرده مقیاس: 1-پرخاشگری-بیش فعالی، 2-اضطراب و افسردگی، 3-ناسازگاری اجتماعی، 4-رفتارهای ضداجتماعی و 5-اختلال کمبودتوجه.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت3 درجه ای.

ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 


 

محبوب ترین محصولات از ابتدا