پرسشنامة جو عاطفی خانواده نودرگاه

پرسشنامةجو عاطفی خانوادهنودرگاه

سازنده و سال ساخت: نودرگاه 1373

سوالات: 35 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

wordساختار فایل:

پرسشنامه جو خانوادگی

پرسشنامه جو خانوادگی(خانواده اصلی)

سوالات: 40 سوال، با 2 خرده مقیاس اصلی:استقلال و صمیمیت.

ابعاد خرده مقیاس استقلال:تاکید بر صراحت بیان، مسئولیت و باز بودن با دیگران.

ابعاد خرده مقیاس صمیمیت:بیان انواع احساس ها، حل تعارضها، ایجاد اعتماد و ...

با ذکر شماره سوالات هر خرده مقیاس و هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای

wordساختار فایل:

پرسشنامة بهزیستی معنوی دانشجویان- نسخه ایرانی

پرسشنامةبهزیستی معنوی دانشجویان- نسخه ایرانی

سازنده و سال ساخت: دهشیری و همکاران 1392

سوالات: 40 سوال، با 4 خرده مقیاس:ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با ديگران و ارتباط با طبيعت.

با ذکر شماره سوالات هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

wordساختار فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی فرنز و پاور

پرسشنامةکیفیت زندگی فرنز و پاور

سازنده و سال ساخت: فرنز و پاور 1984

سوالات:  دارای دو قسمت رضایت و اهمیت. هر قسمت: 33 سوال. هر قسمت شامل بعد:سلامتی و عملکرد، اجتماعی و اقتصادی، روان شناختی/ معنوی و خانواده.

با ذکر شماره سوالات هر قسمت و هر بعد.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 6 درجه ای.

ساختار فایل: word

Quality of Life Index

پرسشنامة سلامت یا بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون(SWBS)

پرسشنامةسلامت یا بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون(SWBS)

سازنده و سال ساخت: پولوتزین و الیسون 1985

سوالات: 20 سوال، شامل 2 بعد: سلامت مذهبی و سلامت وجودی.

با ذکر شماره سوالات هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 6 درجه ای.

Spiritual Well-Being Scale

wordساختار فایل:

جست و جو

درگاه کاربری

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 


 

محبوب ترین محصولات از ابتدا