پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی

پرسشنامةخودتنظیمی هیجانی یا سبک های عاطفی

سازنده و سال ساخت: هافمن و کاشدان 2010

سوالات: 20 سوال، دارای 3 خرده مقیاس: 1- پنهان کاری، 2-سازش کاری و 3- تحمل.

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

جست و جو

درگاه کاربری