پرسشنامة موانع اعطای اختیارات به مدیران

پرسشنامةموانع اعطای اختیارات به مدیران

سازنده و سال ساخت: محقق ساخته 1395

سوالات: 16 سوال، شامل 8 بعد: 1- نامفهوم بودن تفویض، 2-کنترل مطلق مدیران، 3-عدم وضوح اهداف، 4-ملاحظات سیاسی- فردی، 5-کمبود اعتبارات، 6-عدم نیروی انسانی ماهر، 7-عدم اعتماد به دیگران و 8-بی تجربگی کارکنان.

با ذکر شماره سوالات هر بعد.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامة مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

پرسشنامة مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

سازنده و سال ساخت: عبدل و ابراهیم(مالزی) 2002

سوالات: 13 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

wordساختار فایل:

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مدل جرمی گلیبرث

پرسشنامةمسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مدل جرمی گلیبرث

سازنده و سال ساخت:جرمی گلیبرث- 2010

سوالات: 28 سوالی. دارای 4 بعد: 1-مسئولیت پذیری اقتصادی، 2-حقوقی(قانونی)، 3- اخلاقی و 4-سایر مسئولیت ها(احتیاطی)

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word

 

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان

سازنده و سال ساخت: پاراسورامان و همکاران - 1985

سوالات: 10 سوال. دارای 4 بعد کلی:1-قابلیت اعتماد، 2-پاسخگویی، 3-اعتماد و اطمینان و 4-همدلی.

ترجمه: مقیمی و رمضان 1389

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان بر اساس مدل کارول

پرسشنامةمسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان  بر اساس مدل کارول

سازنده و سال ساخت:کارول- 1991

سوالات: 25 سوالی. دارای 4 بعد:1-بعد قانونی،2 - بعد اخلاقی ، 3 - بعد بشردوستانه و 4- بعد اقتصادي.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word


جست و جو

درگاه کاربری