پرسشنامة مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد

پرسشنامةمدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد

سازنده و سال ساخت: لی و همکاران 2006

سوالات: 24 سوال، با 6 بعد:آموزش کارکنان، پاداش ها و تشویق ها، کنترل و ارزیابی پیامد، نوآوری فنی،عملکرد شرکت و ...

با ذکر شماره سوالات هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل:  word

پرسشنامة مربی گری هدف مدار

پرسشنامة مربی گری هدف مدار

هدف:بررسی مهارت های مربی گری هدف مدار در سازمان

سازنده و سال ساخت:رودویل و آرنولد -  2007

سوالات: 12 سوال. شامل 6 خرده مقیاس:پیامدهای مربی گری، اتحادهای کاری، تمرکز بر راه حل، هدف گذاری، مدیریت  فرآیند و مسئولیت پذیری و تمرکز بر راه حل.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامة بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی گری

پرسشنامة بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی گری

هدف:بررسی عملکرد مدیر به عنوان مربی

سازنده و سال ساخت:کرکپاتریک -  2006

سوالات: 14 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 3 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامة مربی گری

پرسشنامة مربی گری

هدف:بررسی نگرش های افراد درباره مربی گری کارکنان.

سازنده و سال ساخت:تمپلر و استاسن -  2005

سوالات: 15 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

ساختار فایل: word

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش- ERP

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش- ERP

سازنده و سال ساخت: سنچز و کارنیکر - 2004

سوالات: 10 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر نمرات، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 3 درجه ای.

ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری