پرسشنامه مدیریت زمان مکّن

پرسشنامةمدیریت زمان مکّن

سازنده و سال ساخت: مکّن 1950

سوالات: 39 سوال، دارای 6 خرده مقیاس: 1- مديريت جلسات، 2- مديريت ارتباطات، 3- برنامه ريزي عملياتي، 4- اولويت بندي اهداف و فعاليت‏ها، 5- هدف‏گذاري و 6- تفويض اختيار.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری بر مبنای مقیاس لیکرت 5 درجه ای

ساختار فایل: word


پرسشنامة ویژگی های زنجیره تامین برای خط تولید اصلی

پرسشنامةویژگی های زنجیره تامین برای خط تولید اصلی

سازنده و سال ساخت: اریک سلدین و فن الهاگر - 2007

سوالات: 8 سوالی، دارای 2 بعد: 1- زنجیره تامین کارآمد از نظر فیزیکی و  2- زنجیره تامین پاسخگو به بازار.

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

ترجمه: مقیمی و رمضان- 1392.

نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word

پرسشنامة قابلیت ها برای زنجیرۀ تامین و لجستیک

پرسشنامةقابلیت ها برای زنجیرۀ تامین و لجستیک

سازنده و سال ساخت: مالن کپف و دپیران- 2005

سوالات: 25 سوالی، دارای 6 قابلیت:1- یکپارچگی مشتری، 2-یکپارچگی داخلی؛ 3-یکپارچگی عرضه کننده خدمات/مواد؛

 4-یکپارچگی برنامه ریزی و تکنولوژی؛ 5-یکپارچگی سنجش و 6-یکپارچگی ارتباط.

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس و قابلیت.

ترجمه: مقیمی و رمضان- 1392.

نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری