پرسشنامه فرهنگ سازمانی محمدی سعیدی

پرسشنامةفرهنگ سازمانی محمدی سعیدی

سازنده و سال ساخت: محمدی سعیدی 1383

سوالات: 26 سوال، شامل 4 بعد: 1- کارآفرینی، 2-ماموریتی، 3-مشارکتی و 4-بروکراتیک.

 (بر اساس مدل دفت)- با ذکر شماره سوالات هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

Organizational Culture Inventory Mohammadi Saeedi

پرسشنامة رهبری اخلاقی براون (ELS)

پرسشنامة رهبری اخلاقی براون (ELS)

سازنده و سال ساخت:براون و تروینو و هریسون -  2005

سوالات: 10 سوال شامل 3 مولفه: روابط بین‌فردی، الگو بودن و عمل‌گرایی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر مولفه.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منبع: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

Brown Ethical Leadership

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

پرسشنامهسبک رهبری سالزمن

سازنده و سال ساخت: سالزمن و اندرکولک - 1982

سوالات: 35 سوال. دارای 3 سبک رهبری آزادمنشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه یا خودکامه.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر سبک رهبری.

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی و همکاران – 2011

پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی و همکاران - 2011

سازنده و سال ساخت: مک گی و همکاران 2011

ترجمه: گل پرور و همکاران - 1390

سوالات: 26سوال. دارای 4 خرده مقیاس: خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی(خوش بینی).

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 6 درجه ای.

ساختار فایل: word

psychological capital questionnaire

پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

سازنده و سال ساخت: صفارزاده 1377

سوالات: 34 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای.

ساختار فایل: word

Industrial Unit Job stressors Scale

جست و جو

درگاه کاربری

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 


 

محبوب ترین محصولات از ابتدا