پرسشنامة خودکارآمدی کامپیوتر ترک زاده - 2003

پرسشنامة خودکارآمدی کامپیوتر

سازنده و سال ساخت: ترک زاده 2003

سوالات: 27 سوال. تک عاملی.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای.

ساختار فایل: word

Computer Self-efficacy Scale

پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

پرسشنامةمدیریت دانش کنراد و نیومن

سازنده و سال ساخت:کنراد و نیومن- 1999

سوالات: 21 سوالی، دارای 4 خرده مقیاس:1-خلق دانش، 2-حفظ و نگهداری دانش، 3-انتقال دانش و 4-بکارگيري دانش.

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word


پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون

پرسشنامةمدیریت دانش لاوسون

سازنده و سال ساخت:شرون لاوسون- 2003

سوالات: 24 سوالی، دارای 6 خرده مقیاس:1-خلق دانش، 2-جذب دانش، 3-سازماندهی دانش، 4-ذخیره دانش و ...

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو و تاکوچی

پرسشنامةمدیریت دانشنوناکا و تاکوچی

سازنده و سال ساخت:نوناکا و تاکوچی- 1995

سوالات: 26 سوالی، دارای 4 خرده مقیاس:1-بیرونی سازی، 2-درونی سازی، 3-ترکیب و 4-اجتماعی سازی.

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد.

ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 


 

محبوب ترین محصولات از ابتدا