پرسشنامة توان رقابتی آلپر اُذر

پرسشنامة توان رقابتی

سازنده و سال ساخت: آلپر اُذر - 2006

سوالات: 18 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

wordساختار فایل:

پرسشنامة هوش رقابتی مانموهیت چادها

پرسشنامة هوش رقابتی

سازنده و سال ساخت: مانموهیت چادها - 2009

سوالات: 9 سوال. شامل 2 بعد: استفاده از هوشمندی رقابتی و جمع آوری اطلاعات هوش رقابتی

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد.

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

wordساختار فایل:

پرسشنامه برند سازمان

پرسشنامه برند سازمان

هدف: میزان توجه به برند سازمانی

سازنده و سال ساخت: کارستن بامگارد 2010

ترجمه: مقیمی و رمضان- 1390.

سوالات: 19 سوال. دارای 4 بعد: ارزش، هنجارها، محصولات فرعی و رفتارها.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان

سازنده و سال ساخت: اسپریتزر و میشرا 1995

سوالات: 15 سوال. دارای 5 بعد: شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد.

 شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

سازنده و سال ساخت: آلبرت کارنا 2002

ترجمه: مقیمی و رمضان- 1390.

سوالات: 12 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری