پرسشنامة رضایت شغلی بري فيلد و روث

پرسشنامة رضایت شغلیبري فيلدوروث

سازنده و سال ساخت:بري فيلد و روث -  1951

سوالات: 19سوال.

با ذکر شماره سوالات معکوس.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

سازنده و سال ساخت: نیهوف و مورمن 1993

سوالات: 20 سوال. دارای 3 بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف(OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف(OCB)

سازنده و سال ساخت: پودساكف،مكنزي،مورمنو فيتر 1990.

ترجمه: نعاميوشكركن - 1380

سوالات: 24 سوال. دارای 5 خرده مقیاس: وظيفهشناسي،ادبومهرباني،نوعدوستي، مردانگيوخوشخويي.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه چهار عاملی عدالت سازمانی کالکوئیت

پرسشنامه چهار عاملی عدالت سازمانی کالکوئیت

سازنده و سال ساخت: کالکوئیت 2001

سوالات: 20 سوال. دارای 4 بعد: عدالت اطلاعاتی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت بین فردی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر بعد.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

سازنده و سال ساخت: کانوسکی و اورگان - 1996

ترجمه: اسلامی - 1386

سوالات: 15 سوال. دارای 5 خرده مقیاس: نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس و ذکر سوالات معکوس.

شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری