پرسشنامه بهره وری روزانه افراد

پرسشنامه بهره وری روزانه افراد

سازنده و سال ساخت: مقیمی و رمضان 1392

سوالات: 13 سوال.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4و5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه سنجش ميزان بهره وري در سازمان

پرسشنامه سنجش ميزان بهره وري در سازمان

سازنده و سال ساخت: شریفی 1392

سوالات: 15 سوال.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس و ذکر سوالات معکوس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای.

ساختار فایل  word

پرسشنامه بهره وری آچیو

پرسشنامه بهره وری آچیو

سازنده و سال ساخت: هرسي وگلداسمیت 1980

سوالات: 32 سوال. دارای 7 خرده مقیاس:توان کاری، وضوح یا ادراک نقش، حمایت سازمانی و ...

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت

سازنده و سال ساخت: هرسي و گلداسمیت 1980

سوالات: 26 سوال. دارای 7 خرده مقیاس:توانایی، انگیزش، اعتبار و ...

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای.

ساختار فایل: word

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

سازنده و سال ساخت: میکاییلیچنک و لندستروم - 2006

سوالات: 10 سوال. دارای 3 خرده مقیاس: اختلاف عقیده، مشارکت در تصمیم گیری و رضایت.

 با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس.

شیوه نمره گذاری، تفسیر خرده مقیاس ها، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف 5 درجه ای لیکرت.

 ساختار فایل: word

جست و جو

درگاه کاربری