لیست محصولات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری آرنولد و همکاران
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانابامریند
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری شیفر
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون و همکاران
قیمت: 35000 ریال
پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر
قیمت: 24000 ریال
پرسشنامه ادراک سبک فرزندپروری گرولنیک و همکاران
قیمت: 27000 ریال
پرسشنامه سبک والدگری استاینبرگ
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه سبک های والدگری آلاباما
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه فرزندپروری یانگ
قیمت: 22000 ریال
مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم- فرم 27 سوالی.
قیمت: 27000 ریال
پرسشنامه اهمال کاری لی برای دانشجویان
قیمت: 27000 ریال
پرسشنامه اهمال کاری تاکمن
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی برای دانشجویان
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه سبک های هویت بنیون و آدامز
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه ویژگی های شخصیت سرشت و منش کلونینجر- بزرگسال
قیمت: 35000 ریال
پرسشنامه ویژگی های شخصیت سرشت و منش کلونینجر- کودکان
قیمت: 35000 ریال
پرسشنامه سبک های هویت
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه بحران هویت
قیمت: 30000 ریالجست و جو

درگاه کاربری