پرسشنامة نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

عنوان: پرسشنامة نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری
قیمت: 25000 ریال
توضیحات:

پرسشنامة نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

سازنده و سال ساخت: گاربتا، هوز و راواسی 2005

سوالات: 9 سوال. دارای 3 خرده مقیاس: 1-نوآوری، 2-بیش فعال بودن و 3- ریسک پذیری.

نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای

دارای 3 شیوه تفسیر بر اساس امتیازات کسب شده.

ساختار فایل: word


جست و جو

درگاه کاربری